Home >

AEA TOPPERS

Year Name of the Students Highest %
2017 Pangale Tejas Sunil 76%
2018 Shah Dhwani Piyush 90.16%
2019 Mange Disha Vasant 91.50%
2020 Singh Devagya Rupesh 93%
2021 Bhumi Kanti Ravariya 95%
2022 Nimitt Keenjal Gada 98%